PCFM Vol.1 No.2 JAN-APR 2019
Primary Care Management issue

Published: 30 April 2019

เนื้อหาภายในเล่ม

บทบรรณาธิการ

ระบบบริการปฐมภูมิ กับ เวชศาสตร์ครอบครัว เหมือนหรือต่างกัน 

 

เปิดเล่ม

ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

 

บทความพิเศษ

การพัฒนาบริการปฐมภูมิระดับพื้นที่: เขตสุขภาพที่ 1

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อภาระการดูแลในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 

ความชุกของคนไข้นอนไม่หลับในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนในเจ้าหน้าที่

เครือข่ายสุขภาพอำเภอยางตลาด

 

กรณีศึกษา 

“การเยี่ยมบ้าน” กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

 

บทเรียนจากเวทีวิชาการ 

เสวนาการพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อทำงานปฐมภูมิอย่างยั่งยืน : คนปฐมภูมิหัวใจเพชร “Primary WE CARE” 

และบรรณาธิการสะท้อนบทเรียน 

ความงดงาม คุณค่า ปฐมภูมิ : ทีมปฐมภูมิหัวใจเพชร “Primary WE CARE”

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-09