การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบูรณาการระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้านเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์
ศรีรัตน์ กินาวงค์
รุ้งลาวัลย์ กาวิละ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุของการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาล การบูรณาการระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ จะลดอัตราการกลับเข้ามารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลได้ 


วิธีการศึกษา :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล รูปแบบการวางแผนจำหน่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบ


ผลการศึกษา :  การรับรู้ความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 90.48 การกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุป   จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบูรณาการระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพโดยใช้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้าน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ