กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบูรณาการระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้านเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy