ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Main Article Content

ธัญวรรณ เพ็ชรน้อย

บทคัดย่อ

งานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยและลักษณะอาการนอนไม่หลับที่พบในผู้สูงอายุที่มารับบริการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่หน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้สูงอายุชายหญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 170 คน สุ่มตัวอย่างแบบโควตา แบ่งเป็นกลุ่มนอนไม่หลับและกลุ่มนอนหลับ กลุ่มละ 85 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ Frequency, Percentage, Mean±SD, Chi-square, Independent samples t-test, Binary logistic regression นัยสำคัญทางสถิติ ที่ P-value<0.05 ปัจจัยเสี่ยงของการนอนไม่หลับ คือ การไม่ปรึกษากันในครอบครัว การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกำลังกาย และการเข้านอน-ตื่นนอนไม่ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน อาการนอนไม่หลับที่พบมากที่สุด คือ มีความลำบากที่จะหลับได้อย่างต่อเนื่อง (DMS) ผลการศึกษานำไปใช้ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้มีการออกกำลังกาย ให้มีสุขอนามัยการนอนหลับ เพื่อให้หลับได้โดยไม่ใช้ยา ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยั่งยืนกว่าการใช้ยานอนหลับ การดื่มแอลกอฮอล์ไม่แนะนำให้ใช้ช่วยหลับ เพราะมีผลให้นอนหลับไม่สนิทในช่วงครึ่งหลังของการนอนหลับ1 และทำให้เกิดการทนยาหลังการใช้ติดต่อกันนานหลายวัน2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biography

ธัญวรรณ เพ็ชรน้อย, 0852180550

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปีที่ 3 โรงพยาบาลภูมิพล

References

1 Mahesh M Thakkar, Rishi Sharma, Pradeep Sahota. Alcohol Disrupts Sleep Homeostasis. Alcohol 2014; 49(4): 299-310.
2 Timothy Roehrs, Thomas Roth. Insomnia as a Path to Alcoholism: Tolerance Development and Dose Escalation. Sleep 2018; 41(8).
3 Jerome M. Siegel. Sleep Viewed as a State of Adaptive Inactivity. Nature Reviews Neuroscience 2009; 10(10): 747-53.
4 Robbert Havekes, Peter Meerlo, Ted Abel. Animal studies on the role of sleep in memory: from behavioral performance to molecular mechanisms. Sleep, Neuronal Plasticity and Brain Function. Berlin: Springer; 2015. p. 183-206.
5 Nabil S. Kamel, Julie K. Gammack. Insomnia in the Elderly: Cause, Approach, and Treatment. The American Journal of Medicine 2006; 119(6): 463-69.
6 Sogol Javaheri, Susan Redline. Insomnia and risk of cardiovascular disease. Chest 2017; 152(2): 435-44.
7 Chia Ling Lin, Wu Chien Chien, Chi Hsiang Chung, Fei Ling Wu. Risk of type 2 diabetes in patients with insomnia: A population based historical cohort study. Diabetic metabolism research and reviews 2017; 34(1).
8 Chales A. Czeisler, Thomas E. Scammell, Clifford B. Saper. Sleep disorder. In: Kasper, Fauci, Hauser, Longo, Jameson, loscalzo, editors. Harrison's principle of internal medicine, 19th ed. USA: McGraw-Hill Education; 2015. p. 184-9.
9 Ellen Stein, Philip O Katz. GERD: GERD and Insomnia-First Degree Relatives or Distant Cousins?. Nature reviews|gastroenterology & hepatology 2010; 7: 8-9.
10 Yu-Chieh Lin, Chih-Cheng Lai, Chih-Chiang Chien, Chin-Ming Chen, Shyh-Ren Chiang, Chung-Han Ho, etc. Is Insomnia a Risk Factor for New-Onset Asthma? A Population-Based Study in Taiwan. BMJ open 2017; 7(11).
11 Sharon Schutte-Rodin, Lauren Broch, Daniel Buysse, Cynthia Dorsey, Michael Sateia. Clinical Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Insomnia in Adults. Journal of clinical sleep medicine 2008; 4(5): 487-504.
12 Roya Kelishadi. Primordial Prevention of Non Communicable Disease. Switzerland: Springer; 2019.
13 Chakrit Sukying, Vandee Bhokakul, Umaporn Udomsubpayakul. An Epidemiological Study on Insomnia in an Elderly Thai Population . J Med Assoc Thai 2003; 86(4): 316-24.
14 Anthony D Ong, Bert N Uchino, Elaine Wethington. Loneliness and Health in Older Adults: A Mini-Review and Synthesis. Gerontology 2016; 62(4): 443-9.
15 Chris Segrin, Tricia J Burke. Loneliness and Sleep Quality: Dyadic Effects and Stress Effects. Behav Sleep Med 2015; 13(3): 241-54.
16 Weerakorn Thichumpa, Nopporn Howteerakul, Nawarat Suwannapong, Visasiri Tantrakul. Sleep Quality and Associated Factors Among the Elderly Living in Rural Chiang Rai, Northern Thailand. Epidemiol Health 2018; 14(40).
17 Jennifer A Ailshire, Sarah A Burgard. Family Relationships and Troubled Sleep Among U.S. Adults: Examining the Influences of Contact Frequency and Relationship Quality. J Health Soc Behav 2012; 52(2): 248-62.
18 Robert G Kent, Bert N Uchino, Matthew R Cribbet, Kimberly Bowen, Timothy W Smith. Social Relationships and Sleep Quality. Ann Behav Med 2015; 49(6): 912-7.
19 Mahesh M Thakkar, Rishi Sharma, Pradeep Sahota. Alcohol Disrupts Sleep Homeostasis. Alcohol 2014; 49(4): 299-310.
20 Timothy Roehrs, Thomas Roth. Insomnia as a Path to Alcoholism: Tolerance Development and Dose Escalation. Sleep 2018; 41(8).
21 Ian M. Colrain, Christian L. Nicholas, Fiona C. Baker. Alcohol and the Sleeping Brain. Handb Clin Neurol 2014; 125: 415-31.
22 Ying Ma, Zhi Hu, Xia Qin, etc. Prevalence and socio-economic correlates of insomnia among older people in Anhui, China. Australasian Journal on Ageing 2018; 37(3): 91-6.
23 Adetola M. Ogunbode, Lawrence A. Adebusoye, Olufemi O. Olowookere, etc. Factors Associated with Insomnia among Elderly Patients Attending a Geriatric Centre in Nigeria. Hindawi Publishing Corporation Current Gerontology and Geriatrics Research 2014; 2014.
24 Woo Jung Kim, Won-tak Joo, Jiwon Baek, etc. Factors Associated with Insomnia among the Elderly in a Korean Rural Community. Psychiatry Investigation 2016; 14(4).
25 Mounir Chennaoui, Pierrick J Arnal, Fabien Sauvet, Damien Léger. Sleep and Exercise: A Reciprocal Issue?. Sleep Med Rev 2015; 20: 57-72.
26 Pei-Yu Yang, Ka-Hou Ho, Hsi-Chung Chen, Meng-Yueh Chien. Exercise Training Improves Sleep Quality in Middle-Aged and Older Adults With Sleep Problems: A Systematic Review . J Physiother 2012; 58(3): 157-63.
27 Glauber Sá Brandão, Glaucia Sá Brandão Freitas Gomes, Glaudson Sá Brandão, Antônia A Callou Sampaio, Claudio F Donner, Luis V F Oliveira, etc. Home Exercise Improves the Quality of Sleep and Daytime Sleepiness of Elderlies: A Randomized Controlled Trial. Multidiscip Respir Med 2018; 15.
28 Kathryn J Reid, Kelly Glazer Baron, Brandon Lu, Erik Naylor, Lisa Wolfe, Phyllis C Zee . Aerobic Exercise Improves Self-Reported Sleep and Quality of Life in Older Adults With Insomnia. Sleep Med 2010; 11(9): 934-40.
29 Katrina L Piercy, Richard P Troiano, Rachel M Ballard, Susan A Carlson, Janet E Fulton, Deborah A Galuska, et al . The Physical Activity Guidelines for Americans. Jama 2018; 320(19).
30 Andrew J. K. Phillips, William M. Clerx, Conor S. O’Brien, Akane Sano, Laura K. Barger, Rosalind W. Picard, et al. Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing. Scientific Reports 2017.
31 Marc Wittmann, Jenny Dinich, Martha Merrow, Till Roenneberg. Social Jetlag: Misalignment of Biological and Social Time . Chronobiol Int 2006; 23(1-2): 497-509.
32 Junxin Li, Michael V Vitiello, Nalaka S Gooneratne. Sleep in Normal Aging. Sleep Med Clin 2018; 13(1): 1-11.
33 Eman Shokry Abd Allah, Hassanat Ramadan Abdel-Aziz, Amany Rashad Abo El-Seoud. Insomnia : Prevalence, risk factors, and its effect on quality of life among elderly in Zagazig City, Egypt. Journal of Nursing Education and Practice 2014; 4(8).
34 Andrew J K Phillips, William M Clerx, Conor S O'Brien, Akane Sano, Laura K Barger, Rosalind W Picard . Irregular sleep/wake Patterns Are Associated With Poorer Academic Performance and Delayed Circadian and sleep/wake Timing. Sci Rep 2017; 7(1).
35 Maurice M Ohayon, Mary A Carskadon, Christian Guilleminault, Michael V Vitiello. Meta-analysis of Quantitative Sleep Parameters From Childhood to Old Age in Healthy Individuals: Developing Normative Sleep Values Across the Human Lifespan. Sleep 2004; 27(7): 1055-73.
36 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2551.
37 Yu-Mei Wanga, Hong-Guang Chena, Mei Song, etc . Prevalence of insomnia and its risk factors in older individuals: acommunity-based study in four cities of Hebei Province, China. Sleep Medicine 2016; 19(2016): 116-122.
38 H Farazdaq, M Andrades, K Nanji. Insomnia and its correlates among elderly patients presenting to family medicine clinics at an academic center. Malays family medicine 2018; 13(3): 12-9.
39 Harneet K. Walia, Reena Mehra. Practical Aspects of Actigraphy and Approaches in Clinical and Research Domains. Handbook of Clinical Neurology 2019; 130: 371-79.