จดหมายถึงบรรณาธิการ Complementary Alternative Medicine กับบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Main Article Content

นคัมยภรณ์ ชูชาติ

บทคัดย่อ

ขณะนี้ ทั่วโลก เผชิญกับปัญหาหลายด้าน   ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ  ทั้งปัญหาด้านโรคระบาด  ก่อให้เกิดวิกฤตสุขภาพ  และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  โดยเฉพาะการระบาดของ covid-19 โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ก่อให้เกิด โรคติดต่อทางเดินหายใจ   ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่  หลายประเทศ ทั่วโลก ทำให้อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก   จนองค์การอนามัยโลก ต้องประกาศให้เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ (Pandemic)  ที่นานาชาติ ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อหยุดยั้งการระบาด 


           ในประเทศไทย  มีการใช้หลายมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรค  เช่น การกักพื้นที่  การจำกัดการเดินทาง   การเว้นระยะห่างทางสังคม    ซึ่งวิธีเหล่านี้  เป็นวิธีการที่สามารถทำได้ เพื่อลดการแพร่เชื้อ   แต่อาจไม่ใช่ วิธีที่ดีที่สุด หากมีการสัมผัสเชื้อ  ถ้าร่างกายได้รับเชื้อมาก  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย หรือมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี จะทำให้ป่วยได้ ตามหลักปัจจัยสามทางระบาดวิทยา (Epidemiologic triad)


          ดังนั้น ในระยะยาว  การรับมือกับโรคระบาด วิธีที่จะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง คือ การสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้ทำงานได้ดี  โดยการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม   มีพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน  เช่น  การรับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  การดื่มน้ำสะอาดที่พอเพียง  การนอนหลับที่ได้คุณภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสม เป็นต้น


Complementary  Alternative  Medicine  (CAM)  คือ  การแพทย์ทางเลือก  เป็นการรักษาแบบเสริม  ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในและต่างประเทศ  ได้มีการนำการแพทย์ทางเลือก  มาใช้ในการดูแลสุขภาพ และเยียวยา ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไปพร้อมๆ กัน


ในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   การศึกษาศาสตร์การแพทย์ทางเลือก  จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ในการเรียนรู้   ทำความเข้าใจ  และประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน   ในการดูแลสุขภาพประชาชน อย่างเป็นองค์รวม   เพื่อให้สามารถผสมผสานอย่างสอดคล้อง  กลมกลืน กับค่านิยม ศรัทธา ความเชื่อ  วิถีชุมชน  และวัฒนธรรมไทย   ก่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพ (Health systems) อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
1.
ประเภทบทความ
จดหมายถึงบรรณาธิการ