การจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยในแพทยศาสตรศึกษา เพื่อผลิตแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

Main Article Content

สตางค์ ศุภผล

บทคัดย่อ

การสร้างคุณลักษณะด้านความเข้าใจความรู้สึก (Empathy) และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized care) สำหรับแพทย์ ต้องใช้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ซึ่งครูแพทย์ต้องฝึกฝนการเข้าใจและรับมือกับความรู้สึกของทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแพทย์ได้  กระบวนการเตรียมตัวเพื่อจัดการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการแสดงออกถึงความเข้าใจความรู้สึกในบริบททางการแพทย์ ครูแพทย์ต้องฝึกฝนในการสังเกตรับรู้ความรู้สึก ฝึกการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ฝึกฝนทักษะพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจและเยียวยาความรู้สึกของผู้ป่วย ได้แก่ ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และทักษะการสะท้อนความทวนความ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีและรู้กลวิธีการถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้เป็นผู้ที่จะเยียวยาจิตใจเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความพิเศษ

References

1. Hopkins, C. D., & Antes, R. L.. Classroom testing: Construction. Itasca, IL: F. E. Peacock Publishers. 1990.
2. Ebel, R., & Frisbie, D.A.. Essentials of Educational Measurement. Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc. 1986.
3. สตางค์ ศุภผล. Learning Humanized Health Care : เรียนรู้ที่จะมีหัวใจ. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น. โนนทันการพิมพ์ ขอนแก่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2017.
4. Tamara Michailovna Elkanova, Nina Michailovna Chedzhemova. Humanization and Humanitarization of Education: The Essence, Principles, Aims. World Applied Sciences Journal. 2013;22(5): 697-702.
5. Simone G. Shamay-Tsoory; Judith Aharon-Peretz; Daniella Perry. "Two systems for empathy: a double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial prefrontal lesions". Brain. 2009;132(3): 617–627. 
6. Frans B.M. deWaal. Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy (PDF). Annu. Rev. Psychol. 2008;59(1): 279–300. 
7. Davis M. Measuring individual differences in empathy: evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology. 1983;44(1): 113–126.
8. Batt-Rawden, Samantha A., MBChB; Chisolm, Margaret S., MD; Anton, Blair; Flickinger, Tabor E., MD, MPH. Teaching Empathy to Medical Students: An Updated, Systematic Review. Academic Medicine. 2013;88(8): 1171–1177.
9. Corimer, William H. & Corimer, L. Sherilyn. Interviewing Strategies for Helpers. Cengage Learning; 8th edition; 2016.