การสร้างชุมชนการใช้หลักฐานการแพทย์เชิงประจักษ์ในเวช ปฏิบัติครอบครัว : การประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม

Main Article Content

Hathaitip Tumviriyakul

บทคัดย่อ

การแพทย์เชิงประจักษ์ (evidence-based-medicine) เป็นหัวข้อการเรียนการสอนที่มีความท้าทายสำหรับเวชปฏิบัติในปัจจุบัน โดยเฉพาะในบริบททางสังคมที่มีการทำงานอย่างแยกส่วนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยทำให้มีข้อจำกัดในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศที่เป็นมิตร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น โครงการสร้างชุมชนการใช้หลักฐานการแพทย์เชิงประจักษ์ (community of Evidence-based practice) โดยประยุกต์จากทฤษฏีการศึกษา โซเชี่ยวคอนสตรัคติวิซึม (social constructivism educational theory) และหลักการของชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice) เป็นแนวคิดในการสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยเริ่มจากอาจารย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์รวมตัวกันสร้างเป็นชุมชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลสำหรับสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และสหวิชาชีพ การสร้างชุมชนการใช้หลักฐานการแพทย์เชิงประจักษ์ (community of evidence-based-practice) ในเวชปฏิบัติครอบครัวจะสามารถลดอุปสรรคความยากในการนำเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ไปใช้ได้เนื่องจากเกิดจากการร่วมวางแผนและออกแบบจากผู้ที่มีความสนใจร่วมกันและสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นได้ต่อไป

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความพิเศษ

References

1. Royal College of Family Physician of Thailand. Course Syllabus and Training Criteria of Residency Training in Family Medicine for Diploma of the Thai Board of Family Medicine. pdf. Bangkok: Royal College of Family Physician of Thailand; 2018. Contract No.: 3 December
2. Price DW, Felix KG. Journal clubs and case conferences: from academic tradition to communities of practice. The Journal of continuing education in the health professions. 2008;28(3):123-30.
3. Wenger E, McDermott R, Snyder WM. Cultivating Community of Practice: a guide to managing knowledge. Boston,Massachusetts: Harvard Business School Press; 2002.
4. Russell J, Greenhalgh T, Boynton P, Rigby M. Soft networks for bridging the gap between research and practice: illuminative evaluation of CHAIN. BMJ (Clinical research ed). 2004;328(7449):1174.
5. Sherer PD, Shea TP, Kristensen E. Online Communities of Practice: A Catalyst for Faculty Development. Innovative Higher Education. 2003;27(3):183-94.
6. Vygotsky LS. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press; 1978.
7. Jing S. Compare and Contrast of Constructivism and Community of Practice. 3rd International Conference on Social Science, Management and Economics (SSME)2017.
8. Woo Y, Reeves TC. Meaningful interaction in web-based learning: A socialconstructivist interpretation. Internet and Higher Education. 2007;10:15-25.
9. Kim B. Social Constructivism [pdf]. M. Orey; 2001 [updated 25 June 2012. Available from: http://cmapsconverted.ihmc.us/rid=1N5QXBJZF-20SG67F-32D4/Kim%20Social%20constructivism.pdf.
10. Wenger E. Communities of practice : Learning,Meaning,and Identity. United States of America: Cambridge University press; 2008.
11. Ranmuthugala G, Plumb JJ, Cunningham FC, Georgiou A, Westbrook JI, Braithwaite J. How and why are communities of practice established in the healthcare sector? A systematic review of the literature. BMC health services research. 2011;11:273-.
12. Malterud K. The social construction of clinical knowledge – the context of culture and discourse. Commentary on Tonelli (2006), Integrating evidence into clinical practice: an alternative to evidence-based approaches. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2006;12:248-56.