แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของชุมชนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • ชลันดา จำปาทอง
  • อธิมาตร เพิ่มพูน
  • วันชัย สุขตาม

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, พลเมืองคุณภาพ, ชุมชน, บ้านหนองคันนา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทสภาพทั่วไปและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของชุมชนบ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในชุมชนบ้านหนองคันนา เกษตรอำเภอพนมดงรัก ปศุสัตว์อำเภอพนมดงรัก พาณิชย์อำเภอพนมดงรัก พัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก กศน.อำเภอพนมดงรัก อบต.ตาเมียง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปราสาทตาเมือน หน่วยทหารพันธุ์ดี ร.23 พัน 1,3,4 หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 55 (ชัยภูมิ) รพ.สต.หนองคันนา วัดปราสาททอง โรงเรียนบ้านหนองคันนา และนักศึกษา ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกรายการประชุมสนทนา และการประชุมสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาพรรณนารายละเอียด ตีความ และอธิบายความ

           ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทและสภาพทั่วไปของชุมชน พบว่า พื้นที่ชุมชนท้องที่บ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีครัวเรือนทั้งหมด 198 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 573 คน จำแนกเป็นชาย 274 คน และหญิง 299 คน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีอยู่ที่ 178,885.06 บาท ความต้องการของชุมชน ทั้งในด้านความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนภาคการเกษตร ด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นกระบวนการสร้างเสริมพลังความสามัคคีของชุมชนให้รู้ตระหนักรักหวงแหนภูมิปัญญาตนในสิทธิและหน้าที่ตามกระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของชุมชน พบว่า มีทั้งหมด 8 แนวทาง ได้แก่ 1) การสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) การเคารพในศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และเสรีภาพของบุคคลอื่น 3) การให้ความเคารพในกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย                                        4) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5) การมีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นตนเอง 6) การมองโลกในแง่ดี 7) การรู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและในเชิงสร้างสรรค์ และ 8) การไม่มีจิตใจเป็นแบบอำนาจนิยม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-06-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)