การประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำ เพื่อการประกันคุณภาพของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • เสกสรรค์ สนวา -
  • พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์
  • สุพัฒนา ศรีบุตรดี
  • วรฉัตร วริวรรณ
  • ริยา เด็ดขาด
  • ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี

คำสำคัญ:

การประเมิน, แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, ภาวะผู้นำ

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านวิทยากร ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ และ 2) เสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ลุ่มตัวอย่างการวิจัย จำนวน 45 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ Google from  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้นำเพื่อการประกันคุณภาพนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านวิทยากร ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ประโยชน์ ( x̅ = 4.88 ; S.D.= 0.43) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านวิทยากร ( x̅ = 4.74 ; S.D.= 0.56) ด้านการบริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ( x̅ = 4.73 ; S.D.= 0.57) และด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x̅ = 4.72 ; S.D.= 0.59) 2) ข้อเสนอแนะแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ (1) เน้นการจัดกิจกรรมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (2) เน้นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นทีมงานสโสมสรนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ออกแบบกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ และ (3) เน้นให้นักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-06-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)