การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย ของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • ธัญวรัตน์ แจ่มใส

คำสำคัญ:

กลไกชุมชน, สังคมสูงวัย, กลุ่มคนทุกช่วงวัย, ชุมชนเกษตรกรรม

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 6 พื้นที่ ได้แก่ 1) ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ 2) ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน 3) ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์                     4) ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย 5) ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ และ 6) ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยจากกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมทั้งสิ้น 90 คน นำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ และนำเสนอแบบพรรณนาความ      ผลการศึกษาพบว่า

  1. การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงวัย ส่วนใหญ่ชุมชนในจังหวัด ศรีสะเกษจะใช้กิจกรรมในการเชื่อมโยงให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การเพิ่มพูนความรู้ทักษะอาชีพ ดูแลในเรื่องการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุอย่างเบี้ยยังชีพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ชุมชนบางพื้นที่ไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแต่มีสถานที่ที่ชุมชนได้จัดการให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากชุมชน จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของหมู่บ้าน ซึ่งทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้คงความสามารถในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้ 
  2. การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัยของกลุ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนเกษตรกรรม ประกอบด้วย 1) การสร้างกลไกโดยกระบวนการกิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ และ 2) กลไกการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือ ส่งต่อ และฟื้นฟู ดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-06-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)