แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำสำคัญ:

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม, ผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบ, การมีส่วนร่วมของชุมชน

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ                                     2) แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำเมย ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน และประชุมสนทนากลุ่มย่อย จำนวน 15 คน เพื่อวิพากษ์แนวทางทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ผล และนำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า 1) บ้านคำเมยเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ผู้นำในชุมชนทั้งหมดยอมรับว่า การพัฒนาโดยการพึ่งพาตนเองนั้นจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และผู้รับประโยชน์คือประชาชน ซึ่งรูปแบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบในชุมชนมีทั้งสวัสดิการที่มาจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการที่มาจากชุมชนที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และ 2) แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแรงงานนอกระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ด้านเศรษฐกิจ รายได้ และการออม (3) ด้านสุขภาพ (4) ด้านกิจกรรมสังคมและนันทนาการ                               (5) ด้านการเข้าถึงบริการสังคม/ข้อมูลข่าวสาร (6) สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-07-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)