การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานภาครัฐ

ผู้แต่ง

  • พระครูใบฎีกาวิชาญ ทรงราษี หลักสูตรรัฐศาสตร์ มจร.สุรินทร์
  • เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงานภาครัฐ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการจัดระบบการบริหารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม เปรียบเทียบองค์กร หรือหน่วยงานราชการระดับจังหวัดเป็นรถเข็ญที่มีล้อเลื่อนเป็นสี่เหลี่ยม รถสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่เนื่องจากมีแรงเสียดทานมาก ทำให้การเคลื่อนที่ไม่คล่องตัว เปรียบเสมือนการบริหารงานในองค์กรที่มีปัญหาภายใน ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งสภาวะในปัจจุบันทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ต่างก็มีความคาดหวังต่อองค์กรสูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะน้อยลง องค์กรจึงจำเป็นต้องหาวิธีขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นโดยที่ออกแรงเท่าเดิม ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ การปรับแต่งล้อให้กลมขึ้นเพื่อลดแรงเสียดทานต่าง ๆ เปรียบเสมือนระบบการจัดการ ถ้ามีการปรับระบบการจัดการให้คล่องตัวขึ้นทำให้องค์กรสามารถบริหารงานภายในได้คล่องตัวขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)