การศึกษาในยุค Disruptive Technology

ผู้แต่ง

  • ศุภภัทรวริศรา เกตุสุนทร
  • ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คำสำคัญ:

Disruptive Technology, ปรัชญาการศึกษา, การเรียนรู้, การเรียนการสอนแบบออนไลน์

บทคัดย่อ

            บทความทางวิชาการนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในยุค Disruptive Technology ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ทุกชีวิตได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและรุนแรงนี้ ทำให้ระบบการศึกษาที่มีมาแต่ตั้งเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงอยู่ในขณะนี้ จากการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมอาจจะก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคาดเดายาก Disruption Technology พลิกผันการศึกษาแบบ Disruption Education ด้วยการแทนที่สิ่งเดิม displacement กล่าวคือ นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียน แทนที่ ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนนั่งเรียนอยู่บ้านผ่านห้องเรียนเสมือนจริง ครูผู้สอนเดิมใช้สื่อพื้นฐานในการสอน แทนที่ การสอนด้วยสื่อแอพพลิเคชั่น จึงกลายเป็นสิ่งใหม่ในทันทีเรียกการเรียนการสอนใหม่ว่าการเรียนแบบออนไลน์ การศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันพัฒนาผ่านการเรียนการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย การศึกษาในยุค Disruptive Technology การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ควรเน้นย้ำการเรียนการสอนที่ต้องทำให้เกิดทางปัญญาและสามารถวัดผลจากการสังเกตพฤติกรรมได้และการศึกษาสามารถอธิบายถึงสภาพการณ์ในเชิงปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแรงขับให้การศึกษาพัฒนาไปตามยุคสมัย จากการคาดการณ์ในอนาคต การเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อมการสร้างเครื่องมือการสอนบนแอพพลิเคชั่น การเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล การเรียนรู้สถานการณ์ที่เสมือนจริง การออกแบบเนื้อหาที่คำนึงถึงความแตกต่างและความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอนเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)