กลไกขับเคลื่อนการจัดการภาวะวิกฤติของการบริหารราชการไทย “กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19”

ผู้แต่ง

  • ธัญวรัตน์ แจ่มใส College of Law and Government,Sisaket Rajaphat University
  • สุละดา บุตรอินทร์

คำสำคัญ:

ภาวะวิกฤติ ,โควิด 19 ,การบริหารราชการ,

บทคัดย่อ

            การจัดการภาวะวิกฤติของการบริหารราชการไทย  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จะพบได้ว่ารัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้แบ่งมาตรการออกเป็นสองมาตรการหลัก ๆ คือป้องกันและควบคุมโรคระบาด ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  นอกจากนี้ยังดำเนินมาตรการเยียวผู้ได้รับผลกระทบแต่ระยะครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  ทั้งนี้ในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรคนั้นจะพบว่าการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมโรคโดยในการบริหารราชการส่วนกลางมีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน  มีการกำหนดบทบาทหน้ากระทรวงที่รับผิดชอบในแต่ล่ะมาตรการ  นอกจากนี้มีการขับเคลื่อนที่สำคัญจากการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผ่านจังหวัด  อำเภอ หมู่บ้าน และการทำหน้าที่สนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ล่ะพื้นที่ในการควบคุมโรคโควิด  19 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)