การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • อาภาพร บุญประสพ
  • ศิวาพร พยัคฆนันท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว
  • ธราธร ภูพันเชือก
  • ดารณี สุรินทรเสนี
  • อารีรัตน์ สมานดุษณี
  • ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล

คำสำคัญ:

ศักยภาพบุคคล, การจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการท่องเที่ยว                อย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว                 2) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการท่องเที่ยว              อย่างยั่งยืนของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ที่เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ร่วมกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การสำรวจ แบบสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ดำเนินการวิจัย คือ บ้านสนวน ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ใช้การประเมินตามแนวคิด 5A พบว่า ชุมชน            มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่มีบริการที่พักในชุมชน ส่วนการประเมินศักยภาพคนในชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 7 ด้าน ประเมินก่อนและหลังการให้ความรู้ พบว่า ก่อนการอบรม                           ผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( 2.42) หลังการอบรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีศักยภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 4.16)

          แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการท่องเที่ยว                อย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน                      นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และสร้างความร่วมมือกับคนกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-02-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)