นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ผู้แต่ง

  • ชาญชัย คำจำปา เทศบาลตำบลพระซอง
  • ภักดี โพธิ์สิงห์

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, การเกษตร, ประโยชน์สาธารณะ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและภาคการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Agriculture and Manufacturing) ถูกแทนที่ด้วยภาคบริการ อาทิ การเงินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า เศรษฐกิจจึงเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผนวกกับการที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้น ทำให้เครื่องจักรและระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation)  ซึ่งนอกจากจะสามารถทำงานแทนคนได้แล้ว ยังมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงกว่า ความจำเป็นในการใช้ แรงงานคนในระบบการเกษตร และภาคการผลิตแบบดั้งเดิมจึงลดน้อยลง วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนบางประการของวิถีอุตสาหกรรมในเมืองหลัก ที่ไม่ใช่วิถีที่ยั่งยืนอีกต่อไป ดังนั้นนโยบายทางการเกษตรเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ โดยนำนวัตกรรมทางการเกษตร มาใช้เป็นกลไกของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาชนบทและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การทำเกษตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)