การใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • บุษกล ไชยต้นเทือก วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
  • ภักดี โพธิ์สิงห์

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, แพลตฟอร์ม, สังคม

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อสังคมไทย แพลตฟอร์มที่ว่านี้ หมายถึง พื้นที่ออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการ หรือเทคโนโลยีสืบเนื่องอื่น ๆ รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือองค์กร เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก Economy 3.0 ไปเป็น 4.0 นั้น การเข้ามาของ Business Platform ได้เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจรูปแบบเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ธุรกิจร้านหนังสือ ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือแม้แต่ธุรกิจตัวกลางต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในยุคใหม่ก็พากันขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามในกิจกรรมบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐโดยตรง รัฐก็ควรที่จะมีแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น การติดต่อหน่วยงานราชการ     เป็นแพลตฟอร์มที่ภาครัฐทำได้เลย อาทิ การขอใบอนุญาตออนไลน์ต่าง ๆ แพลตฟอร์มด้านการศึกษา แพลตฟอร์มด้านการดูแลสุขภาพ แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชุมชน แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน แพลตฟอร์มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แพลตฟอร์มขนส่งสาธารณะ แพลตฟอร์มการจัดการขยะ แพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพียงแต่ถ้ารัฐทำแล้วต้องใช้ง่ายและใช้ได้จริง รวมถึงมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาระบบต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

04-03-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)