การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผู้แต่ง

  • วิน ไลประเสริฐ
  • อภิชาติ ใจอารีย์
  • วรรณี เนียมหอม

คำสำคัญ:

พัฒนากรก่อนประจำการ, กรมการพัฒนาชุมชน, นักวิชาการพัฒนาชุมชน, การติดตามผลการฝึกอบรม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นต่อการนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2) ผลลัพธ์ในการนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อตนเองและองค์กร 3) ปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการทำแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ ในปีพ.ศ. 2560 – 2561 จำนวน 227 คน และเสริมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน 15  คน  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รับ การนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจากหลักสูตรฯ โดยภาพรวม และจำแนกตามหัวข้อวิชาอยู่ในระดับมากทั้งหมด  ผลลัพธ์ในการนำความรู้ และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานไปการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในงานพัฒนาชุมชนมากที่สุด ปัญหา/อุปสรรคหลักๆ ที่พบ คือ เนื้อหาในบางหัวข้อวิชาไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่วนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ คือ กรมการพัฒนาชุมชนควรทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะการทำวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพราะกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้หลักสูตรที่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)