การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำให้มีสมรรถนะเป็นเลิศในการแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง รัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต
  • อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
  • วิชัย โถสุวรรณจินดา
  • ปกรณ์ ปรียากร
  • รังสรรค์ ประเสริฐศรี
  • พระปลัดสุระ ญาณธโร (จันทึก)

คำสำคัญ:

พัฒนา, นักกีฬา, ว่ายน้ำ,, สมรรถนะ, การแข่งขัน

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะแห่งความเป็นเลิศในการแข่งขันของนักกีฬาว่ายน้ำ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อสมรรถนะแห่งความเป็นเลิศในการแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 130  คน ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test สถิติ F-test ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้     

  1. นักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเป็นชาย มีอายุ 18-25 ปีระดับปริญญาตรี รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ประเภทการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นฟรีสไตล์ 50 เมตรรองลองมา กรรเชียงระยะ 50 เมตร กบระยะ 50 เมตร ผีเสื้อระยะ 50 เมตร และเดี่ยวผสมระยะ 200 เมตรเป็นระดับสโมสรได้รับเหรียญรางวัลส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน      
  2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับของการพัฒนาสมรรถนะแห่งความเป็นเลิศในการแข่งขันของนักกีฬาว่ายน้ำสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยทั้ง 3 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับสมรรถนะมาก      (  =3.72, S.D. 612) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านสมรรถนะทางกายอยู่ในระดับสมรรถนะมาก ( =3.76, S.D. 654) รองลงมาด้านสมรรถภาพทางจิตใจอยู่ในระดับสมรรถนะมาก (  =3.71, S.D. 633) และด้านเทคนิคและทักษะทางกีฬาว่ายน้ำอยู่ในระดับสมรรถนะมาก (  =3.68, S.D. 746)
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  อายุ รายได้ ประเภทการแข่งขันว่ายน้ำ และการได้รับเหรียญที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำให้มีสมรรถนะเป็นเลิศในการแข่งขันของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-07-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)