ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ Department of Service Industry and language Innovation

คำสำคัญ:

ประสบการณ์การท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ, ฟาร์มสเตย์, จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณรายด้าน พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร คือ ด้านการให้บริการ (β=0.263, p<0.01) ด้านสิ่งอำนวยควมสะดวก (β=0.228, p<0.01)  ด้านสิ่งดึงดูดใจ (β=0.170, p<0.01)  ด้านการเข้าถึง (β=0.166, p<0.01) และด้านกิจกรรม (β=0.108, p<0.05) ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ ในจังหวัดนครราชสีมา อธิบายค่าความผันแปรของการตัดสินใจเข้าใช้บริการได้ร้อยละ 43.80  (R2 =0.438)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)