การติดตามและประเมินผลการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • เสน่ห์ บุญกำเนิด

คำสำคัญ:

การติดตาม, การประเมินผลการการตอบสนอง, วิสัยทัศน์การพัฒนา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนา เป็นการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจการตอบสนองที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

ผลการประเมินความสอดคล้องและการตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข” ความพึงพอใจการตอบสนองของประชาชนต่อการแปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจการตอบสนองอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความพึงพอใจการตอบสนองต่อผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และด้านการบริหารจัดการที่ดี ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

05-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)