การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • วัลภา รัศมีโชติ คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

คำสำคัญ:

ธรรมาภิบาล, การบริหารท้องถิ่น, การประยุกต์ใช้

บทคัดย่อ

หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบำรุงรักษาบ้านเมืองและสังคมให้มีการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากการทบทวนวรรณกรรมบทความวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนำเสนอการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พบว่าปัญหาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้นหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จึงมีความสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการบริหารงาน ทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารงบประมาณขององค์กร ซึ่งมีแนวทางการประยุกต์หลักธรรมาภิบาลไปบริหารองค์กร ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาบุคลากรในการบริหารองค์กรสามารถช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)