องค์ประกอบและปัจจัยที่รบกวนคุณภาพการนอนหลับของพนักงานต้อนรับในอากาศยานเส้นทางบินปลายทางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น

ผู้แต่ง

  • สิรภพ อริยะเดช สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

คำสำคัญ:

คุณภาพการนอนหลับ, ปัจจัยรบกวนการนอนหลับ, พนักงานต้อนรับในอากาศยาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพการนอนหลับของพนักงานต้อนรับในอากาศยานเส้นทางบินปลายทางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น 2) ศึกษาปัจจัยรบกวนการนอนหลับของพนักงานต้อนรับในอากาศยานเส้นทางบินปลายทางประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานต้อนรับในอากาศยานจำนวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับ อ้างอิงจาก Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และส่วนที่ 3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมรบกวนการนอนหลับ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีและไม่ดีมีจำนวน 199 คน และ 201 คน ตามลำดับ การวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างกับความถี่ในการออกกำลังกายพบว่า ผู้ที่ออกกำลังกายทุกวันจนถึงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีมากกว่า ในขณะที่ผู้ที่ออกกำลังกายน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีจำนวนน้อยกว่า 2) กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่พบว่า มีผู้สูบบุหรี่จำนวน 37 คน มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี และไม่ดีจำนวน16 คน และ 21 คน ตามลำดับ 3) กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนจำนวน 302 คน พบว่า มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีและไม่ดีจำนวน 150 คน และ 152 คนตามลำดับ 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวน 216 คน มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีและไม่ดีจำนวน 99 คน และ117 คน ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาปัจจัยรบกวนการนอนหลับในด้านต่าง ๆ 7 ปัจจัย ตามลำดับค่าเฉลี่ย เรียงลำดับการรบกวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) เสียงรบกวนจากภายนอกห้องพัก 2) อุณหภูมิภายในห้องที่ร้อนหรือเย็นเกินไป 3) ความสะดวกสบายของเครื่องนอน 4) กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้อง 5) แสงสว่างจากนอกห้อง 6) เสียงรบกวนภายในห้อง และ 7) แสงสว่างจากภายในห้อง โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยรบกวนการนอนหลับทั้ง 7 ปัจจัยโดยรวมแล้วพบว่าอยู่ในระดับการรบกวนปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)