การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล วัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • Phra Suriya Raksasap Raksasap หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม; การบริหาร; องค์การบริหารส่วนตำบล

บทคัดย่อ

  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบทนำเสนอเป็นความเรียงประกอบตารางแจกแจงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คน จากประชากรจำนวน 5,762 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมและปัจจัยการมีส่วนร่วมประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทำการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 

 

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.27 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 24 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.03
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (R=0.469**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานก็เพิ่มขึ้น
  3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นทุกขั้นตอน โดยควรจัดให้มีการสำรวจระดับความเข้าในของการมีส่วนของประชาชนในแต่ละโครงการอย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดการพัฒนาได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 2) สนับสนุนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดทำโครงการ เพื่อการสื่อสารความเข้าใจตรงกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนภายในพื้นที่ให้บริการ โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดผลของการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกับโครงการทางพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีกิจกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรเครือข่ายประชาชนในพื้นให้บริการ 4) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน เพื่อการจัดการอย่างประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)