แนวทางการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ท่ามกลางสภาวะความปกติใหม่ (new normal)

ผู้แต่ง

  • กิตติทัช เขียวฉอ้อน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คำสำคัญ:

ความปกติใหม่, โรค COVID-19, ความประทับใจ, อุตสาหกรรมบริการ

บทคัดย่อ

กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทุกประเภท ต่างมีเป้าหมายสู่ความสำเร็จเดียวกัน คือ “การสร้างความประทับใจ” แก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ โดยมีรูปแบบและกระบวนการในการส่งมอบบริการที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์องค์กรและผลกำไรของธุรกิจนั้น ๆ  แต่อย่างไรก็ตามในสภาวะความปกติใหม่ (new normal) อันเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ และยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการให้บริการ โดยต้องคำนึกถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนพื้นฐานความรู้ด้านงานบริการ เพื่อการส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพและการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ ภายใต้ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยตามหลักสาธารณะสุขในสภาวะความปกติใหม่ (new normal) ที่มีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-12-2021

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)