รูปแบบประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • อัจฉรา คะสีทอง
  • พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

คำสำคัญ:

รูปแบบประสิทธิผลการดำเนินงาน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, จังหวัดเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารกองทุนทั้งสิ้น 1,198 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Hair et. al ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 320 คน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุมตัวอย่างในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM-Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

           ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน  c2 = 167.524, df = 143, P-value = 0.0787, TLI = 0.994, RMSEA = 0.023, SRMR =0.025, CFI = 0.995, c2 /dƒ= 1.171

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-07-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)