สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 22 จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • ไกทอง มุดผากิตติเดช
  • จารุวรรณ เขียวน้ำชุม

คำสำคัญ:

การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, ความต้องการจำเป็น

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) พัฒนาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม                        สภาพปัจจุบันการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .44 - .71 และมีค่าความเชื่อมั่น  ของแบบสอบถามเท่ากับ .98 2) แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .46 - .80 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .98 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และ 4) แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าดัชนี      ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็น

          ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                               2) ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านนิติธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักเปิดเผยโปร่งใส และ 3) พัฒนาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-07-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)