กระบวนการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำนึกพลเมืองขององค์การนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสำคัญ:

กระบวนการสร้างเครือข่าย, เครือข่ายองค์การนักศึกษา, กิจกรรมสำนักพลเมือง

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพบริบท บทบาท และกิจกรรมขององค์การนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในจังหวัดนครนครราชสีมา 2) ปัญหาและอุปสรรคขององค์การนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในจังหวัดนครนครราชสีมา 3) เพื่อสร้างกระบวนการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำนึกพลเมือง ขององค์การนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการขององค์การนักศึกษา รวมจำนวน 40 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ผลแบบพรรณนา

         ผลการวิจัย 1) สภาพบริบท บทบาท และกิจกรรมขององค์การนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในจังหวัดนครนครราชสีมา พบว่า มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกไปด้วยกิจกรรมในการส่งเสริมความสำนึกพลเมือง แต่ผู้เข้าร่วมยังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของกิจกรรม 2) ปัญหาและอุปสรรคขององค์การนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในจังหวัดนครนครราชสีมา พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในประเด็นสำคัญคือ แผนกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับตารางเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประสานงานภายในหน่วยงานมีหลายขั้นตอน และการรายงานกิจกรรมประเมินผลและตรวจสอบไม่มีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 3) สร้างกระบวนการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำนึกพลเมืองขององค์การนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า กระบวนการสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย การวางแผนการสร้างเครือข่าย จัดโครงสร้างการจัดเครือข่ายสภานักศึกษา พัฒนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหา และเป้าหมายของ “พลเมือง” เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร สร้างรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างรูปแบบการประเมินและตรวจสอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-05-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)