ปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้แต่ง

  • ปรีภัทร เกตุมงคลพงษ์ Author
  • เกียรติ บุญยโพ
  • กุลประวีณ์ ศิริภูริพลังกร
  • ไพรัตน์ สาอุดม

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, ไวรัสโคโรน่า 2019, เทคโนโลยีดิจิทัล, ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างคือบุคลากรในบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนนิติบุคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คือแบ่งชั้นภูมิและสุ่มแบบกลุ่ม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

         ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.00, S.D.= .445) ปัจจัยด้านการรับรู้ความประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.10, S.D.= .430) การตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (  = 4.34, S.D.= .427)

          ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Sig. = .939) ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)