แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

ผู้แต่ง

  • ประภัสสร ไตรลาภวิฒิ North Bangkok University
  • บุษกร วัฒนบุตร
  • นันทนา ชวศิริกุลฑล

คำสำคัญ:

การขับเคลื่อนองค์กร, การพัฒนาทุนมนุษย์, ความสำเร็จ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ และ3) แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 คน จากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทผู้จัดจำหน่ายข้าวสารแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ มีจุดแข็ง คือ นโยบายและการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัท จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา  คือ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ โอกาส คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำให้การพัฒนาทุนมนุษย์ทำได้ง่ายขึ้น  อุปสรรค ได้แก่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 2) ความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่าบริษัทต้องการให้พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านความเข้าใจในธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และ 3) แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จพบว่าบริษัทควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ กำหนดแผนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรและบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)