การศึกษาความพึงพอใจต่อการทำงานของพนักงานบริษัทสายการบิน ไทย เวียตเจ็ทแอร์

ผู้แต่ง

  • สถิระวัฒน์ พลนาค Author
  • บุษกร วัฒนบุตร
  • ไพรัตน์ สาอุดม
  • อธิเทพ งามศิลป์เสถียร

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การทำงาน, สายการบิน

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท สายการบิน ไทย เจ็ทแอร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยความพึงพอใจต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานบริษัท สายการบิน ไทย เวียตเจ็ทแอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงาน บริษัท สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ จำนวน 251 คน ใช้การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent Samples t-test, One Way ANOVA, Least Significant Difference : LSD                                                                                          

         ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อการทำงานของพนักงาน บริษัท สายการบิน ไทย เจ็ทแอร์ พนักงานมีความพึงพอใจด้านความผูกพันธ์ขององค์กรและพนักงานมากที่สุด (  = 4.07, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านการสร้างและส่งเสริมกระบวนการทำงาน (  = 3.94, S.D. = 0.57) ด้านความมั่นคงเข้มแข็งขององค์กร (  = 3.72, S.D. = 0.59) ด้านการพัฒนาและเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น (  = 3.72, S.D. = 0.66) ด้านสวัสดิการและการดูแลพนักงาน (  = 3.45, SD = 0.74) ตามลำดับ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รายได้ ตำแหน่ง พบว่า ภาพรวมพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนการจำแนกรายได้ พบว่า ภาพรวมพนักงานที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

02-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)