การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายจีนลงใต้ในประเทศเวียดนาม

ผู้แต่ง

  • จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
  • ธฤษณุ เมธาวุฒิสกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ https://orcid.org/0000-0002-7210-3418
  • อภิมุข สดมพฤกษ์

คำสำคัญ:

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน, นโยบายจีนลงใต้, จีน-เวียดนาม

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายจีนลงใต้ ในประเทศเวียดนาม และเพื่อศึกษาผลกระทบทางการค้าการลงทุนที่มีต่อประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) และนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายจีนลงใต้กับการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจีน-เวียดนาม เช่น ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม-จีน, ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ยังไม่พร้อม, ปัญหาการกระจายรายได้ที่ยังกระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่, ประเทศเวียดนามมีข้อจำกัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยี และประสบการณ์จากเรื่องราวภูมิหลังในอดีตทำให้ชาวเวียดนามมีทัศนคติเชิงลบต่อนักลงทุนชาวจีน และ 2. ผลกระทบทางการค้าการลงทุนที่มีต่อประเทศไทย เช่น ประเทศไทยควรโน้มน้าวชาวต่างชาติเข้ามาการลงทุนในประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจเสียเปรียบด้านอุตสาหกรรมแรงงาน เพราะประเทศเวียดนามมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-07-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)