การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ มะรัตน์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  • ธรรมนิตย์ วราภรณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ, การจัดการความรู้, ประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพื่อพยากรณ์แนวทางการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานประจำสังกัดองค์กรท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 202 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง และดำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise

ผลวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ และประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งตัวแปรหลักและตัวแปรองค์ประกอบ 2) ตัวแปรหลักทั้งสามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางถึงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางการพัฒนานั้นมีองค์ประกอบอิทธิพลประกอบด้วย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การจัดเตรียมข้อมูล และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร โดยตัวแปรอิทธิพลทั้งสามสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้อยละ 54 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามการนำไปใช้ในทางปฏิบัตินั้น ยังจำเป็นต้องเน้นพฤติกรรมบริหาร และพฤติกรรมการทำงานที่สัมพันธ์กับ การนำความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรการเก็บรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต และการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญแรกสุดของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีพฤติกรรมด้านการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานไว้อย่างครบ และการมีผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลโดยตรง ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับ องค์กรใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารกับภายนอก องค์กรกระจายความรู้ที่มีประโยชน์ออกสู่ชุมชน และองค์กรเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์จากชุมชนภายนอก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)