ปัจจัยที่มีความสัมพัน์กับประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • ยลดา สื่อวงศ์สุวรรณ The Eastern University of Management and Technology
  • ธรรมนิตย์ วราภรณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  • วีระศักดิ์ จินารัตน์ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ทางการเมือง, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ประชาธิปไตย, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2)เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลของความรอบรู้ทางการเมือง ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์ลักษณะของตัวแปรที่เป็นปัจจัย ความรอบรู้ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย นำมาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความรอบรู้ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองจำนวน 18 ท่านสำหรับนำมาพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับตัวแปรที่สามารถนำไปใช้สร้างแบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน ใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลวิจัยปรากฏว่า 1) ความรอบรู้ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบพบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับน้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสรุปของงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดียประเภทการส่งข้อความ (Massage) และการบันทึกข้อมูลและแบ่งปัน (Upload and Share) นอกจากนี้ การส่งข้อความ (Massage) มีผลต่อความรอบรู้ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาธิปไตย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)