ข้อเสนอเชิงนโยบายประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • จินตนา คิ้วราชแยง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ละมัย ร่มเย็น
  • จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คำสำคัญ:

ข้อเสนอเชิงนโยบาย, จังหวัดสกลนคร, ประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ 3) เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จำนวน 284 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที (t-test) และการทดสอบแบบเอฟ (F- test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 4.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสาธารณูปการ ( = 4.48) รองลงมาคือ ด้านการศาสนศึกษา ( = 4.47) ด้านการปกครอง ( = 4.40) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ( = 4.39) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( = 4.33) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ ( = 4.32) ตามลำดับ
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของพระสังฆาธิการที่มีอายุ พรรษา ตำแหน่ง นิกาย วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางบาลี และประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพระสังฆาธิการ ที่ต่างกัน พบว่า ประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3. ข้อเสนอเชิงนโยบายประสิทธิผลการส่งเสริมงานกิจการคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณสงเคราะห์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

05-01-2021

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)