แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการภัยแล้งด้วยนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน

ผู้แต่ง

  • ขวัญใจ เปือยหนองแข้
  • ยุภาพร ยุภาศ

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการภัยแล้ง, การมีส่วนร่วม, เครือข่ายประชาชน, ธนาคารน้ำใต้ดิน

บทคัดย่อ

          การบริหารจัดการภัยแล้งนั้นเป็นงานที่เกินความสามารถที่หน่วยงานภาครัฐจะบริหารจัดการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนในการจัดการภัยแล้ง ประกอบกับการดำเนินงานด้านแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติยังมีข้อจำกัดและขาดมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้เป็นบทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการภัยแล้งด้วยนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ผู้เขียนทำการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการสรุปและนำเสนอเชิงพรรณนาความ ผลการศึกษา พบว่า แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการภัยแล้ง ได้แก่ (1) การผลักดันธนาคารน้ำใต้ดินเป็นวาระเร่งด่วนของชุมชน (2) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการ (3) การบริหารจัดการแบบองค์รวมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (4) การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเป็นหุ้นส่วนทางการบริหาร และ (5) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2020

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)