การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • ยุพยงค์ วิงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • สุธี อังศุชัยกิจ
  • ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

คำสำคัญ:

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดราชบุรี
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในด้านคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” ประชากร ได้แก่ หน่วยงานรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หน่วยงานรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ ศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี สถานีตำรวจ มณฑลทหารบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทนายความ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามโดยคำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค และสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในด้านคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีภาพรวมความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
  2. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” มีภาพรวมความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-06-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)