ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้แต่ง

  • ยุพยงค์ วิงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • สมชาติ เกตุพันธ์
  • สุธี อังศุชัยกิจ
  • เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

คำสำคัญ:

จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E, ทักษะการคิดวิเคราะห์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน
35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญา ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญา ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent sample

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. เจตคติของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E โดยรวมมีเจตคติโดยรวมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-06-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)