นวัตกรรมสีเขียวและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย

ผู้แต่ง

  • ณภัทชา ปานเจริญ Surindra Rajabhat University
  • ทรงกลด พลพวก
  • วิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล
  • นฤมล วลีประทานพร

คำสำคัญ:

นวัตกรรมสีเขียว, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ผู้ประกอบการ, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, ผู้ประกอบการไทย

บทคัดย่อ

            บทความวิชาการนี้กล่าวถึงนวัตกรรมสีเขียวและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนต่อบทบาทความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย เป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ใช้ในการสร้างความแตกต่างและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดขึ้นในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมสีเขียวที่มีผลและความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2020

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)