การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกชุมชนบ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกชุมชนบ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • โชติ บดีรัฐ College of Local Management and Development, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok
  • เบญจมาศ สุริวงษ์
  • อิศราพร ต๊ะเทียน
  • ก้องภพ มโนรา
  • ณัฐกิจ แพงผม
  • ธีระภัทร ใจบุญเรือง

คำสำคัญ:

การสร้างมูลค่าเพิ่ม, ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจก, ชุมชนบ้านสำราญราษฎร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงาน ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าซิ่นตีนจก 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าซิ่นตีนจก 3) เพื่อนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าซิ่นตีนจก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณที่ใช้ จำนวน 260 คน และเชิงคุณภาพ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตีความเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจก โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 2. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าซิ่นตีนจก พบว่า ควรมีการเพิ่มลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกให้มีความทันสมัยขึ้น และ 3. การนำผลการการวิเคราะห์นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าซิ่นตีนจก พบว่า กลุ่มผู้วิจัยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าตีนจกในการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ กระเป๋า ย่ามสะพาย เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)