บทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • athimat permpoon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • พระดนัยภพ ชุติธมฺโม
  • นพฤทธิ์ จิตรสายธาร
  • จิรายุ ทรัพย์สิน

คำสำคัญ:

บทบาท, การส่งเสริม, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เทศบาลตำบล, จังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 391 ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้สูตรของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จำนวน 20 ราย โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องไม่ใช่บุคคลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นประเด็นคำถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ำในอันดับท้าย และน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า

          การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลประชากรจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 391 ราย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 ราย ผลการวิจัย พบว่า

  1. บทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนความคิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ด้านคุณธรรม เป็นด้านที่มีระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความมีเหตุผล ด้านความรอบรู้ ด้านความพอประมาณ ตามลำดับ และสุดท้าย คือ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
  2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็นทั้ง 5 ด้าน คือ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. แนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลตำบลในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านความพอประมาณควรจัดให้ความรู้แกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ให้ไปอบรมหรือเชิญเจ้าหน้าที่ (วิทยากร) มาให้ความรู้การประกอบของอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการปลูกพืช ผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ด้านความมีเหตุผล ควรมีการประยุกต์ใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน และควรมีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเสริมที่ใช้วัสดุในพื้นที่เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละชุมชน  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ควรมีการให้ความรู้แกนนำกลุ่มต่าง ๆ โดยการพาไปศึกษาดูงานหรืออบรม การดำเนินชีวิตตามหลัก  และควรลดรายจ่ายในครัวเรือน และหารายได้เสริมด้วยการหาแหล่งวิสาหกิจชุมชน  ด้านความรอบรู้ ควรมีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน และควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากหน่วยงานราชการ และจากเอกชน มีการสาธิตและปฏิบัติให้ครบวงจร  ด้านคุณธรรม ควรมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น และควรให้การส่งเสริมเรื่องของสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือความรัก ความหวงแหนในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)