บทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 : กรณีศึกษาคณะสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • พระพงษ์พัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • วันชัย สุขตาม
  • จิรายุ ทรัพย์สิน

คำสำคัญ:

บทบาทของพระสงฆ์, ยุค 4.0, เทศบาลเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากตัวแทนพระสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 330 รูป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.572 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 รูป/ท่าน ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเผยแผ่ รองลงมา คือ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการปกครอง ด้านสาธารณสงเคราะห์ และด้านที่มีน้อยที่สุด คือ ด้านสาธารณูปการ ตามลำดับ
  2. ผลการเปรียบเทียบ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ พรรษา ระดับการศึกษานักธรรม ระดับการศึกษาสามัญ และสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 พบว่า

              ด้านการปกครอง คือ คณะสงฆ์นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพทุกมิติในการประสานงานติดต่อกันผ่านโซเซียลมิเดีย

              ด้านศึกษาสงเคราะห์ คือ คณะสงฆ์ให้การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสามเณรให้เท่าทันยุคสมัยปัจจุบัน

              ด้านการเผยแผ่ คือ คณะสงฆ์มีการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบันในการนำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนหรือบุคลทั่วไปเข้าถึงได้แหล่งธรรมได้ง่ายมากขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังสมัยใหม่

              ด้านสาธารณูปการ คือ รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วและซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมและการตบแต่งปรับปรุง เกิดความคุ้มค่าในสิ่งก่อสร้างในการดูรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

              ด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ คณะสงฆ์ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ    โดยการใช้วัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณะประโยขน์แก่สังคม

คำสำคัญ (Keywords) : บทบาทของพระสงฆ์,  ยุค 4.0,  เทศบาลเมืองสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)