ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผู้แต่ง

  • พรเทพ โฆษิตวรวุฒิ
  • ธรรมนิตย์ วราภรณ์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
  • วีระศักดิ์ จินารัตน์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ระบบการตัดสินใจ, ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบจำลองภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและระบบการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนายก รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงปลัดองค์การ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องจำนวน 482 คนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ ตลอดจนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการสกัดปัจจัยแบบ Common Factor Analysis เพื่อได้แบบจำลองที่เหมาะสมแล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 ท่านได้ตรวจสอบและรับรองยืนยันแบบจำลองที่ได้ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ระบบการตัดสินใจและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการตัดสินใจแบบทันทีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามแบบจำลองมีปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย ปัจจัยการกระตุ้นปัญญา และการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล โดยมีอิทธิพลพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)