ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริง การเข้าร่วมภาคพลเมือง และการพัฒนาการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผู้แต่ง

  • ไพฑูรย์ มาเมือง Faculty of Graduate School, The Eastern University of Management and Technology
  • ธรรมนิตย์ วราภรณ์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
  • วีระศักดิ์ จินารัตน์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำที่แท้จริง, การเข้าร่วมของภาคพลเมือง, การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จากการศึกษาระดับและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมของภาคพลเมืองและการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยจำนวน 24 ท่านแล้วนำมาใช้เป็นตัวแปรสำหรับสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นปลัดองค์การ หัวหน้าหน่วยราชการ ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 396 คนมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความแปรปรวน และวิเคราะห์ถดถอยแบบ Stepwise แล้วได้ผลวิจัยที่พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยภาวะผู้นำที่แท้จริงและองค์ประกอบ พร้อมทั้งการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ส่วนการเข้าร่วมของภาคพลเมืองและองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสามตัวแปรมีลักษณะความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนข้อค้นพบที่สำคัญนั้นคือ การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอิทธิพลประกอบด้วย เพศ ความเห็นเกี่ยวกับการมีวินัยในยุคปัจจุบัน ความเห็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผสมรวมกับคุณลักษณะของภาวะผู้นำที่แท้จริงด้านความเสมอต้นเสมอปลาย การเข้าร่วมของภาคพลเมืองด้าน การบริจาคทรัพย์ การสื่อสาร การประสานการทำงานร่วมกัน และการแบ่งปันข่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)