หลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ผู้แต่ง

  • พระสิทธิรัตนเมธี บุญเพ็ง ตันตุลา Faculty of Graduate School, The Eastern University of Management and Technology
  • พรสวรรค์ สุตะคาน คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น

คำสำคัญ:

หลักธรรม, บุคลิกภาพนักการเมือง, การแสดงออกทางการเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อผลทางการเมือง กรณีศึกษานักการเมืองท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 378 คนมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความสหสัมพันธ์ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแล้วนำไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน ผลวิจัยพบว่า องค์ประกอบหลักธรรมและบุคลิกภาพนักการเมืองที่มีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองนี้ประกอบด้วย การรู้เวลาและชุมชน ความกังวลผิดปกติ ลักษณะที่ชื่นชอบ และทักษะการเมือง ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และยังมีสัมประสิทธิ์พยากรณ์ต่อตัวแปรได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้แล้วยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้ว สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือโครงการสำหรับการพัฒนาตนเองของนักการเมืองท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้ส่งผลต่อการยกระดับผลทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)