การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ขอนแก่นเมืองกีฬา

ผู้แต่ง

  • พนม หงษ์ชุมแพ
  • ศิวัช ศรีโภคางกุล College of Local Administration, Khon Kaen University

คำสำคัญ:

เมืองกีฬา, การท่องเที่ยวเชิงกีฬา, อุตสาหกรรมธุรกิจกีฬา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ขอนแก่นเมืองกีฬาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารในจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบกิจการธุรกิจกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ขอนแก่นเมืองกีฬาในอนาคตด้วยความพร้อมในปัจจัยทางด้านนโยบายการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายส่งเสริมให้ประชาชนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศพัฒนาเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ในระดับศูนย์ฝึก ซึ่งเป็นพัฒนานักกีฬาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเป็นอาชีพได้สร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติผ่านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านกีฬาในแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลดึงดูดนักกีฬาจากทั้งในและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมากสามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬายกระดับอุตสาหกรรมธุรกิจกีฬาของจังหวัดขอนแก่นที่มีความหลากหลายอยู่เดิม สร้างการแข่งขันด้านคุณภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการกีฬาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจกีฬาในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการจัดการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวและมีความพร้อมที่จะเป็นเมืองกีฬาที่สำคัญของประเทศได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-04-2020

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)