สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Oraphan Phiiwondi
  • Banpot Kittisoontorn
  • Manoon Jansomboon

คำสำคัญ:

สมรรถนะการปฏิบัติงาน, พนักงานเทศบาล

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ อยู่ในระดับมาก และด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับปานกลาง
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระดับตำแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)