การรับรู้สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ ของนายทหารนักเรียน วิทยาลัยการทัพอากาศ

ผู้แต่ง

  • Natdanai Sugsawang
  • Natnicha Hasoontree

คำสำคัญ:

การรับรู้, สมรรถนะภาวะผู้นำ, ยุทธศาสตร์, นายทหารนักเรียน, วิทยาลัยการทัพอากาศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการรับรู้เนื้อหาวิชาเพื่อสร้างภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายทหารนักเรียน วิทยาลัยการทัพอากาศ 2) ศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายทหารนักเรียน วิทยาลัยการทัพอากาศ กลุ่มประชากร ได้แก่ นายทหารนักเรียนวิทยาลัยการทัพอากาศ จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นายทหารนักเรียน วิทยาลัยการทัพอากาศ มีระดับการรับรู้เนื้อหาวิชาเพื่อสร้างภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.41) โดยเรียงลำดับระดับการรับรู้เนื้อหาวิชาเพื่อสร้างภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ                                       2) มีระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.15, σ = 0.43) โดยเรียงลำดับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ ด้านตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ด้านทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ด้านมีวิสัยทัศน์ มีระดับสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านทักษะการเจรจาต่อรอง และด้านทักษะการใช้ภาษา มีระดับสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)