ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • Phramaha Sutthiphong Saenkhamphon
  • Rachata Suvannagoot
  • Tatsana Prasantree

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, คุณธรรมจริยธรรม, หลักทศพิธราชธรรม

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดนครพนม 2) ศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดนครพนม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  ทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่อยู่ในจังหวัดนครพนม จำนวน 112 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.35-0.92  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson‘s Product  Moment Correlation Coefficient)

            ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) คุณธรรมจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)