ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • PhraPhiphop Phagntaw
  • Supot Saikaew

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัญหาและทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ จำนวนพระเผยแผ่มีไม่เพียงพอ เน้นการบริหารเชิงรับ การเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม ไม่มียุทธศาสตร์ ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งควรกำหนดทิศทางในการเผยแผ่ ให้มียุทธศาสตร์ที่เท่าทันยุคสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เน้นการเผยแผ่ในเชิงรุก และมีการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และ                 2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ด้วยเทคนิค Balanced Scorecard 4 มุมมอง ด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน ใช้ยุทธศาสตร์จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา ด้วย โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่ 2) มุมมองด้านลูกค้า ใช้ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เพิ่มศักยภาพทางปัญญา ปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง 3) มุมมองด้านกระบวนการบริหาร ใช้ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบธรรมภิบาล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-08-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)